Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser

Allmänna villkor (nedan kallade "Allmännavillkor") för det kommersiella företaget Intersmart, s.r.o, med säte i Nekvasilova 692/27, 186 00 Prag, Tjeckien, identifikationsnummer: 242 24 511, registrerat i handelsregistret vid Prags stadsdomstol, sektion C, insats 190305 (nedan kallad "Säljare"), i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 1751(1) i lag nr. 89/2012 Coll.., reglera avtalsparternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som uppstår i samband med eller på grundval av köpeavtalet (nedan kallat "köpeavtalet") som ingåtts mellan säljaren och annan fysisk person (nedan kallad "köparen") via säljarens onlinebutik. Onlinebutiken drivs på webbplatsen med en webbadress www.SmartLashes.se (nedan kallad "webbplatsen"), genom gränssnitt för webbapplikationer.

1. Registrering

1.1 "Vi försäkrar att uppgifterna endast används för identifiering vid köp från företaget Intersmart, s.r.o. och att de inte kommer att lämnas ut till tredje part eller på annat sätt missbrukas."

1.2 Genom att bekräfta registreringen ger köparen sitt samtycke till att skicka e-post med erbjudanden från Intersmart, s.r.o.-varumärkets onlinebutik.

1.3 Köparen kan när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevstjänsten genom att skriva till e-postadressen: [email protected], eller till företagsadressen ovan.

1.4 Köparen kan göra beställningar även utan registrering.

2. Godkännande och genomförande av ordern, köpekontrakt

2.1 Köparens beställning är ett förslag till Köpeavtal och själva Köpeavtalet ingås vid tidpunkten för leverans av ett bindande godkännande av detta förslag från Köparen och Säljaren (bindande bekräftelse av beställningen från Säljaren). Ömsesidiga rättigheter och skyldigheter mellan Köparen och Säljaren uppstår från denna tidpunkt.

2.2 Genom att ingå Köpekontraktet bekräftar Köparen att han har tagit del av och godkänner dessa Allmänna Villkor, inklusive kravvillkor. Köparen är tillräckligt medveten om dessa villkor och kravvillkor genom själva orderutförandet och han har möjlighet att bekanta sig med dem.

2.3 Säljaren förbehåller sig rätten att annullera beställningen eller dess del innan köpeavtalet ingås i följande fall: varor tillverkas eller levereras inte längre eller priset på levererade varor har ändrats väsentligt. Om en sådan situation uppstår ska säljaren utan dröjsmål kontakta köparen för att komma överens om det fortsatta förfarandet. Om Köparen redan har betalat hela eller delar av köpeskillingen, kommer detta belopp att återföras till hans konto och inget Köpekontrakt ingås.

2.4 Du informeras automatiskt via e-post när beställningen accepteras.

2.5 Alla beställningar som accepteras av denna butik är bindande. Beställningen kan annulleras före leverans. Om beställningen inte annulleras före avsändandet och den redan har avsänts, kan ersättning för avsändningskostnader begäras från köparen.

2.6 Förväntad leveranstid för varor som inte finns tillgängliga i lager anges i detaljinformationen för varje produkt och i orderbekräftelsen. Det anges vid varje produkt om varan finns i lager eller inte. Om varorna inte finns i lager, eller i lager hos Leverantören, kommer vi omedelbart att informera dig om nästa leveransfrist.

2.7 Om du avbeställer ordern inom 12 timmar anses den vara avbeställd. Du kan göra avbeställningen via e-post eller eventuellt via telefon. Det är nödvändigt att ange ditt namn, e-postadress och ordernummer.

3. Transport och leverans

3.1 Varor kan levereras med post eller transportpaket.

3.2 Transportpriset visas direkt efter val av leveransmetod. Priset kan höjas om det gäller skrymmande, tunga eller på annat sätt svårtransporterade produkter.

3.3 Om varan levereras med post och paketet eller skyddstejpen är synligt skadat, reklamera direkt till transportören. Leverantören bär inget ansvar för skador som uppstått under transporten.

3.4 Om transportmetoden överenskommits på grundval av Köparens särskilda begäran, bär Köparen risken och eventuella extrakostnader i samband med denna transportmetod.

3.5 Om Köparen måste leverera varor till den plats som Köparen anger i beställningen, är Köparen skyldig att ta emot dem vid leveransen. Om det är nödvändigt att leverera varor upprepade gånger eller på annat sätt än vad som anges i beställningen, är Köparen skyldig att betala kostnader som är förknippade med upprepad leverans eller med annat leveranssätt.

3.6 Köparen är skyldig att kontrollera förpackningens integritet och att omedelbart informera säljaren i händelse av defekter. Om förpackningen är manipulerad har Köparen rätt att vägra att ta emot paketet. Reklamationen kan göras inom 3 dagar från leveransen, förutsatt att skadan inte var uppenbar vid överlämnandet!

3.7 Andra rättigheter och skyldigheter i samband med transport av varor kan regleras av säljarens särskilda leveransvillkor, om sådana har utfärdats.

4. Garanti

4.1 Garantitiden börjar löpa från det datum som anges på fakturan.

4.2 Vi lämnar garantitid enligt lag.

4.3 Garantitiden kan i tvistiga fall förlängas med 5 (i ord: fem) dagar som kompensation för leveranstiden.

5. Avvikelse från köpeavtalet - Allmän information

5.1 Om objektet inte överensstämmer med Köpeavtalet vid tidpunkten för Köparens övertagande (nedan "avvikelse från Köpeavtalet"), har Köparen rätt att be Säljaren att återställa situationen till det tillstånd som motsvarar Köpeavtalet kostnadsfritt och utan onödigt dröjsmål, genom utbyte eller reparation i enlighet med Köparens krav. Om detta inte är möjligt, får Köparen kräva skälig rabatt på priset eller häva avtalet. Detta gäller inte om Köparen var medveten om avvikelsen från Köpeavtalet eller om han själv orsakade den.

5.2 En avvikelse från Köpeavtalet som visar sig inom sex månader från övertagandet ska anses vara en avvikelse som fanns redan vid övertagandet, om den inte är oförenlig med sakens natur eller om något annat inte bevisas.

6. Köparens rätt att frånträda avtalet

6.1 Om Köpeavtalet ingås via ett medel för distanskommunikation (i onlinebutiken) har Köparen rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från övertagandet av varorna. I sådant fall ska Köparen kontakta Säljaren och ange, helst i skriftlig form, att han frånträder avtalet tillsammans med uppgift om ordernummer, inköpsdatum och kontonummer för återbetalningen. Pengar kan också återbetalas kontant på företagets adress. Meddelande om att avtalet frånträds ska lämnas senast den sista dagen av 14-dagarsfristen.

6.2 Tidsfristen kan förlängas i enskilda fall, med hänsyn till omständigheterna, men inte längre än 30 dagar från leverans.

6.3 Denna lagbestämmelse kan inte förstås som en möjlighet till kostnadsfri hyra av varor. Om Köparen utnyttjar sin ångerrätt inom 14 dagar från det att han övertagit ansvaret, måste han överlämna alla varor som han mottagit på grundval av Köpeavtalet till Leverantören. Om detta inte är möjligt (t.ex. om varan har skadats eller förbrukats under mellantiden), måste Köparen tillhandahålla ekonomisk ersättning för det som inte längre kan överlämnas. Om de returnerade varorna endast är delvis skadade, kan säljaren utöva sin rätt till kompensation och reducera den returnerade köpeskillingen. I sådant fall är säljaren skyldig att bevisa den skada som orsakats och han återbetalar till köparen sådant reducerat inköpspris.

Kostnader som faktiskt uppstått i samband med returnering av varor (transportkostnader och så vidare) får dras av från köpeskillingen som måste returneras till köparen.

6.4 Köparen har inte ångerrätt vid följande typer av Avtal

- för tillhandahållande av tjänster - om utförandet har påbörjats efter hans godkännande före utgången av 14 dagar efter övertagandet av ansvaret,

- för leverans av varor som justerats enligt Köparens begäran eller för den person som han är, samt varor som är förgängliga eller utsatta för slitage eller föråldring,

- för leverans av ljud- och videoinspelningar och datorprogram om Köparen skadar originalförpackningen.

7. Leverans och leveransvillkor

7.1 Paket får delas upp i flera paket. Portot förblir oförändrat.

7.2 Vi spårar alla paket fram till leverans för att undvika problem som kan uppstå.

7.3 Vid retur av varor, förbered ett paket enligt följande beskrivning: Välj en transportör och skicka varorna till den ovan angivna adressen.

Hur du förbereder ett paket: Paketet måste vara komplett (inklusive tillbehör och all dokumentation) och i samma skick som vid leveranstillfället. Bifoga dokument om köp. Använd alltid omslagspapper eller kartong så att originalförpackningen inte klistras, avbildas eller på annat sätt förstörs under transporten. Skicka inte varor mot postförskott (COD). Vi rekommenderar att du försäkrar varorna. Pengar kommer att återbetalas till ditt bankkonto (glöm inte att ange numret), vanligtvis inom 3 arbetsdagar från paketets mottagande. Vid retur av varor reduceras beloppet med transportkostnader (gäller ej reklamationer!).

8. Betalningssätt

8.1 Du kan välja betalningsmetod efter val av fraktsätt.

Förskottsbetalning - om du väljer denna betalningsmetod får du all information som behövs för betalningen. Vi skickar varorna efter mottagandet av betalningen till vårt bankkonto.

Kontant vid leverans (COD) - endast tillgängligt i Tjeckien och Slovakien - vi skickar beställda varor med post och du betalar kontant vid övertagandet.

Betalkort - vi skickar varorna efter mottagandet av betalningen.

När du betalar med ett betalkort behöver du inte vara rädd för missbruk. Vi använder en verifierad gateway med ett 3-D Secure-protokoll som stöds av kortorganisationer. All intern information (lösenord, användarnamn, transaktion) är krypterad. Allmän information (information om enskilda artiklar) är inte krypterad för att öka hastigheten.

8.2 I enlighet med lagen om elektronisk registrering av försäljning är säljaren skyldig att utfärda redovisningsdokumentet till köparen. Samtidigt är han skyldig att registrera accepterad försäljning online hos skatteadministratören; i händelse av tekniskt fel senast inom 48 timmar.

10. Klagomål

10.1 I händelse av att mottagna varor är skadade eller inte fungerar, fortsätt enligt reklamationsförfarandet.

10.2 Förfarandet för retur av varor på grund av återkallande av avtal beskrivs i punkt 6 i Allmänna villkor.

11. Förfarande vid reklamation

11.1 Produkter som omfattas av rätten att lämna in en reklamation måste skickas för bedömning omedelbart efter att defekten har upptäckts. De måste vara rena, de måste innehålla korrekta dokument och beskrivning av felet, eventuellt ska platsen för felet markeras.

11.2 Gå tillväga enligt följande beskrivning: Skicka en produkt till kontaktadressen. Transport kommer att ersättas av säljaren. Kontakta oss så snart du vet när och var vi kan hämta paketet. Paketet måste vara komplett (inklusive tillbehör och all dokumentation) och i samma skick som vid ditt övertagande. Alla dokument som mottagits tillsammans med varorna måste bifogas dem, t.ex. inköpsdokument, kvitto, garantibevis etc. Använd alltid omslagspapper eller kartong så att originalförpackningen inte klistras, avbildas eller på annat sätt förstörs under transporten. Varor måste vara korrekt förpackade för transport för att undvika eventuella ytterligare skador. Skicka inte varor mot postförskott (COD), i sådant fall kommer varorna inte att övertas. Vi rekommenderar att du försäkrar varorna. Du får ett reklamationsprotokoll omedelbart efter att vi har mottagit varorna. Defekta eller skadade varor kommer att ersättas eller köpeskillingen kommer att returneras.

11.3 Säljaren tar inget ansvar för skador som orsakas av produkternas drift, funktionella egenskaper och oprofessionell användning av produkter, samt skador som orsakas av externa händelser och felaktig hantering. Erhållen garanti gäller inte för defekter av sådant ursprung.

11.4 Om tillverkaren lämnar längre garanti, anges detta i katalogen.

11.5 Om reklamationen avvisas kan kostnader för reklamationsförfarandet och serviceavgifter debiteras. Du kommer att få information om reglering av anspråk via e-post. Vid utbyte av varor kommer du att informeras om paketets avsändning och leveransfrist.

12. Regler för användning av Smart Points

12.1 Endast kunder som är registrerade på www.smartlashes.se från 1.1.2017 kan samla smarta poäng.

12.2 För att kunna samla och använda smarta poäng måste du vara inloggad på webbplatsen.

12.3 Smartpoäng läggs till enligt gällande regler som kan komma att ändras.

12.4 Smartpoäng för din aktuella beställning läggs till på ditt personliga konto först efter betalning och fullständigt utförande av beställningen.

12.5 Smartpoäng delas inte ut för beställningar som görs via telefon, e-post eller på annat sätt, eller när de görs av en oregistrerad användare. Du kan använda dina smarta poäng först efter att du har skapat den personliga beställningen på webbplatsen.

12.6 Vid ändring av beställning som kräver ingripande av kundtjänstmedarbetaren returneras Smart-poäng automatiskt till kundens konto. Du kan använda dem för din nästa beställning.

12.7 Du kan använda Smart Points i din kundvagn (i nedre delen till vänster).


Tack för att du tog dig tid att läsa våra villkor.

Dina SmartLashes.se

Terms & Conditions gäller från och med 10. 6. 2019 tills vidare.

Information till köparen: i händelse av ändring av de allmänna villkoren gäller de som var i kraft på inköpsdagen.